Sunday Morning Special im Februar

Sunday Morning Special im Februar

Verfasst von Vitabel in Hanau 03 Feb 2016

O7.02 5 MusclePower BBP & Rückenfitness Britta

14.02 Rückenfitness BBP Sandra

21.02 Tag der offenen Tür – Kurse siehe Extra Aushang

28.02 BodyArt BBP & Rückenfitness Carmen